PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA

1. Personas datu apstrādes politikas mērķis Personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus. 

 2. Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija Personas datu apstrādes pārzinis ir VICOND, SIA (turpmāk - VICOND), vienotās reģistrācijas Nr. 40203176627, juridiskā adrese Sērenes iela 38, Rīga, LV-1058, tālrunis +371 63 288 888, e-pasts: offers@letitgrow.website. VICOND kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos var zvanot pa tālruni+371 63 288 888, rakstot e-pastu uz offers@letitgrow.website vai vēršoties VICOND juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šī dokumenta 12. punktu. 

 3. Dokumenta piemērošanas sfēra Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas Pielikumā Nr.1. 

Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz: • fizisku personu - klientu, darbinieku un citu pakalpojumu lietotāju (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (Klientam) saņem vai nodod VICOND jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.); • VICOND biroju apmeklētājiem; • VICOND uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem (turpmāk - Klienti). VICOND rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. 

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (VICOND interneta piederošās mājaslapās, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus VICOND. 

4. Personas datu apstrādes nolūki VICOND apstrādā personas datus pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai: • klientu identificēšanai un piedāvājuma sagatavošanai; • līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai; • klientu apkalpošanai; • preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei); • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai; • preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai; • pakalpojumu lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem; • iebildumu izskatīšanai un apstrādei; • klientu apmierinātības mērījumiem, noturēšanai, lojalitātes celšanai; • norēķinu administrēšanai; • kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai; • parādu atgūšanai un piedziņai; • mājaslapu un uzturēšanai un darbības uzlabošanai. • VICOND apstrādā personas datus biznesa plānošanai un analīzei: • uzskaitei, plānošanai un statistikai; • datu kvalitātes nodrošināšanai un efektivitātes mērīšanai; • tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; • atskaišu sagatavošanai; • klientu aptauju veikšanai. VICOND apstrādā personas datus informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, kā arī citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu VICOND. 

 5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats VICOND apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem: • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi; • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu VICOND saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus; • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu; • likumīgās (leģitīmās) intereses - lai realizētu no VICOND un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas VICOND leģitīmās (likumīgās) intereses. VICOND likumīgās (leģitīmās) intereses ir: • veikt komercdarbību; • sniegt pakalpojumus; • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai klienta apkalpošanas laikā – telefoniski, elektroniski, klātienē; • nodrošināt līguma saistību izpildi; • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā); • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz norādītie tālruņu numuri un atsauksmes formas interneta mājas lapās vidē; • analizēt VICOND mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus; • administrēt Klienta kontu VICOND mājaslapās, interneta vietnēs un mobilajās lietotnēs; • veikt darbības Klientu noturēšanai; • segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai; • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus; • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus; • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi; • informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī; • Informēt Klientus par jaunumiem nozarē; • nodrošināt vides izglītības aktivitātes; • novērst krāpniecību; • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku; • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus; • pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti; • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti; • administrēt maksājumus; • administrēt savlaicīgi neveiktus maksājumus; • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai; • informēt sabiedrību par savu darbību. 

 6. Datu apstrādes noteikumi no pārziņa citam datu pārzinim Šie datu apstrādes noteikumi ir piemērojami tikai personas datu apstrādei, kas izriet no līgumiem par pakalpojumiem, kurus VICOND sniedz cita juridiskā persona. Abas Puses darbojas kā neatkarīgs datu pārzinis. Puses veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, informē otru Pusi par saņemto datu subjekta pieprasījumu, ja tas attiecas vai ietekmē otras Puses veikto personas datu apstrādi (piemēram, pieprasījums ierobežot datu apstrādi) vai ietekmē personas datus (piemēram, pieprasījums labot datus). Puses labā ticībā savstarpēji sadarbojas (piemēram, savstarpēji apmainoties ar informāciju par personas datu apstrādi), lai izpildītu pamatotus datu subjektu pieprasījumus, kā arī lai nodrošinātu datu precizitāti visu datu apstrādes laiku. 

 7. Personas datu apstrāde VICOND apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un VICOND saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. VICOND attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām VICOND darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus). Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp VICOND un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai VICOND var pilnvarot VICOND grupas uzņēmumus, savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, pakalpojumu ierīkošanas darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, VICOND grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri apstrādā VICOND rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie VICOND grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par VICOND datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un VICOND ir tiesības nodot VICOND grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. VICOND sadarbības partneri un VICOND grupas uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar VICOND prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei VICOND uzdevumā. 

 8. Personas datu aizsardzība VICOND aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un VICOND saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 9. Personas datu saņēmēju kategorijas VICOND neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot: • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu); • rēķinu piegāde Klientam; • pasta sūtījumu izsūtīšana Klientiem par izmaiņām līguma saturā vai cenrādī; • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu; • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā; • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos VICOND likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs VICOND likumīgās intereses. 

 10. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem VICOND nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai. 

 11. Personas datu glabāšanas ilgums VICOND glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums; • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā VICOND vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā); • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt; • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. 

 12. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa Klienta informācijas jau ir ievietota mājas lapā https://letitgrow.online/LV/#block1657 sadaļā, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt VICOND piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt VICOND veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz VICOND likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no VICOND pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu: • attālināti, pievienojiet paziņojumu falā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniedzot pieprasījumu no mājas lapas https://letitgrow.online/LV; • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā VICOND vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā); • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu; • uzrakstiet paziņojumu vēstulē un nosūtiet oriģinālu pa pastu uz VICOND juridisko adresi. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, VICOND pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. VICOND atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, elektroniski parakstītu atbildi e-pastā pēc klienta pieprasījuma, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu. VICOND nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā. 

 13. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot rakstiski portālā https://letitgrow.online/LV/, VICOND pakalpojumu pieteikšanas un atsauksmes formās, VICOND pakalpojumu portālos/lietotnēs, VICOND un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), zvanot uz Klientu apkalpošanas talr. Numuru +371 63 288 888, rakstot uz e-pastu offers@letitgrow.website . Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar Klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams Pielikums Nr.1. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, zvanot uz Klientu apkalpošanas numuru +371 63 288 888, rakstot uz e-pastu offers@letitgrow.website , un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem. 

 14. Saziņa ar Klientu VICOND veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi.) Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi VICOND veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu vai preces maiņu, informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.). Saziņas laikā (ienākošie zvani, e-pasti) – VICOND pārliecinās par Klienta identitāti pēc sekojošiem kritērijiem: • Telefona zvans: zvanītāja kontakttālrunis - vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; personas kods; vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese; • E-pasts: rakstītāja e-pasts - vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; personas kods; vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese; • Klātienē: personu apliecinošs dokuments; • Pasta sūtījumi. 

 15. Komerciāli paziņojumi Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par VICOND un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, Klientu aptaujas) VICOND veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu. Klients piekrišanu VICOND un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot rakstiski portālā https://letitgrow.online/LV/, VICOND pakalpojumu pieteikšanas formās, VICOND pakalpojumu portālos/lietotnēs, VICOND un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas). Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem: • nosūtot e-pastu uz adresi offers@letitgrow.website; • zvanot uz Klientu apkalpošanas numuru +371 63 288 888; • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās. VICOND pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka VICOND var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu. 

 16. Sīkdatņu izmantošana “Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē cookiecentral.com. Mūsu interneta vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Mēs izmantojam sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes un trešās puses (partneru) sīkdatnes, lai: • atpazītu jaunus vai agrākos Klientus; • atcerētos Jūsu ekrāna izvēles (preferences), piemēram, kontrasta krāsas uzstādījumus vai burtu izmērus; • atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu mūsu sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē; • anonīmi apkopotu statistiku par to, kā un kādus mūsu piedāvātos pakalpojumus Jūs esat meklējis; • nosūtītu reklāmu, kas Jums ir visatbilstošākā un vislabāk atbilst Jūsu interesēm. Sīkdatnes arī tiek lietotas, lai ierobežotu to, cik reižu Jūs redzat reklāmu, un lai palīdzētu izmērīt reklāmas kampaņas efektivitāti; • apkopotu uzticamu vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj mums izmērīt, cik labi vietne atbilst tās lietotāju vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus; • analizētu tīmekļa vietnes apmeklēšanas intensitāti no noteiktiem ģeogrāfiskiem reģioniem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas veic atsevišķas funkcijas mūsu vajadzībām. Mēs sadarbojamies ar trešām pusēm, lai izsekotu Jūsu darbības mūsu interneta vietnē, lai uzlabotu mūsu mārketinga pasākumus un nodrošinātu Jūs ar reklāmu, pamatojoties uz Jūsu apmeklējumu mūsu interneta vietnē. VICOND mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko VICOND nenes atbildību. 

 17. Citi noteikumi VICOND ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju portālā https://letitgrow.online/LV . VICOND saglabā Personas datu apstrādes politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas pec pieprasijumiem. 


 Pielikums Nr.1 VICOND, SIA Privātuma politikas pielikums Datu kategorijas Nr. Datu kategorija Piemēri 

 • 1. Personas identifikācijas dati vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs 
 • 2. Personas kontaktinformācija adrese, telefona numurs, e-pasta adrese 
 • 3. Īpašo kategoriju dati (sensitīvie) invaliditātes pazīme 
 • 4. Klienta kontaktpersonu dati kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs 
 • 5. Klienta dati klienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss, klienta numurs 
 • 6. Piegādātāja dati piegādātāja numurs, rēķina informācija, adrese, bankas konta numurs 
 • 7. Klienta profilēšanas dati piederība kategorijai, segments, (profilēšanai tiek ņemta vērā klienta datu analīzes atļauja) 
 • 8. Pakalpojuma dati servisa numurs, pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma adrese, cena, atlaide, atlaides beigu termiņš 
 • 9. Pakalpojuma līguma dati līguma numurs, parakstīšanas / apstiprināšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums 
 • 10. Darījuma dati darījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids, statuss, pakalpojuma ierīkošanas informācija 
 • 11. CRM aktivitātes dati aktivitātes numurs, veids, datums, kategorija, īpašnieks 
 • 12. Komunikācijas dati ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls, piegādes statuss 
 • 13. Preces pirkuma dati preces nosaukums, preces kods, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, preces saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, čeka informācija, aprīkojums, RFID kods 
 • 14. Pakalpojuma pirkuma dati pirkuma informācija – klienta pasūtījumi, pirkumi, pieteikumi, kas piesaistīti pie līguma; pakalpojuma sniegšanas adrese 
 • 15. Dalītā maksājuma dati dalītā maksājuma līguma numurs, lēmums, maksājumu grafiks 
 • 16. Maksātspējas pārbaudes dati statuss par ārēja parāda esamību, kredītriska vērtējums, maksātspējas statuss 
 • 17. Norēķinu dati norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija 
 • 18. Pakalpojuma lietošanas dati balss pakalpojuma saglabājamie (3) dati, interneta piekļuves pakalpojuma saglabājamie dati, Interaktīvās TV lietošanas dati, Shortcut lietošanas dati, WiFi lietošanas dati, tet elektrības lietošanas dati 
 •  19. Bojājumu dati bojājuma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts 
 • 20. Iebildumu dati iebilduma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts 
 • 21. Klientu aptauju dati aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes 
 • 22. VICOND interneta lapās veiktās darbības IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa, datums un laiks 
 • 23. Fotogrāfijas un attēli fotogrāfijas no klientu pasākumiem, foto uzņemšanas datums 
 • 24. Video dati video no klientu pasākumiem, videonovērošana VICOND objektos, ierakstīšanas datums 
 • 25. Sarunu ierakstu dati VICOND klientu apkalpošanas tālruņu sarunu ieraksti, datums un laiks 
 • 26. Pieejas dati sistēmām klientam piešķirtie lietotājvārdi un paroles 
 • 27. Piekrišanu informācija (4) klienta izteiktās piekrišanas atzīme pa tēmām, piekrišanas datums un laiks, avots 


 * Piemēri neietver izsmeļošu attiecīgajā datu kategorijā ietilpstošo datu uzskaitījumu. (1) Profilēšana - izpaužas kā jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kurā izvērtē ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši, lai analizētu vai prognozētu aspektus saistībā ar sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgām vēlmēm vai interesēm, uzticamību vai uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos, kamēr šādai apstrādei ir juridiskas sekas attiecībā uz fizisko personu vai kamēr tā līdzīgā veidā ievērojami ietekmē fizisko personu. (2) CRM (Customer Relationship Management) - klientu attiecību vadības sistēma. (3) Saglabājamie dati — balss telefonijas (jebkura informācija vai dati, kas tiek apstrādāti, lai sagatavotu rēķinus un uzskaitītu maksājumus, (4) Piekrišana - klienta brīvi, nepārprotami izteikts gribas apliecinājums, ar kuru klients atļauj apstrādāt savus personas datus atbilstoši VICOND sniegtajai informācijai. (5) Atrašanās vietas dati - dati, kas tiek apstrādāti elektroniski uzskaites sistēmās.